Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Ödemiş Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor

Ödemiş Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor
Reklam

Ödemiş Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere yeni olağanda ilk meclis toplantısını Pazartesi Günü (Bugün) saat 241.00’de Belediye Hizmet Binası bünyesindeki Meclis Salonu’nda gündemde bulunan Maddeleri görüşmek ve karara bağlamak için toplanacak.

Toplantıda görüşülecek olan Gündem Maddeleri ise şöyle;                                                                            

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih 12 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nun 20.03.2020 tarihli raporunun Meclis Üyelerinin bilgilerine sunulması hususunda Başkanlık Makamının 23.03.2020 tarih, 6034 sayılı yazısı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ıncı maddesi gereğince Belediye Başkanının 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususunda Başkanlık Makamının 17.03.2020 tarih, 5685 sayılı yazısı.

Belediyemizin 2019 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hususunda Başkanlık Makamının 30.04.2020 tarih, 7605 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (a) bendi gereğince gizli oylama ile Belediye Encümenine 3 üye seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 04.06.2020 tarih, 5672 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Engelsiz Hayat Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile Deprem ve Afet Komisyonu’nun bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı ve en az 3, en çok 5 olmak üzere üye sayısının tespit edilmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih, 5673 sayılı yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi. 

İmar Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi. 

Hukuk Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi. 

Sağlık Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Kültür ve Turizm Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Çevre Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Engelsiz Hayat Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Ulaşım Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Deprem ve Afet Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi gereğince Yardım Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üye seçilmesi hususunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarih, 11097 sayılı yazısı.

5840 sayılı Kanun hükümleri göz önüne alınarak oluşturulan Ödemiş Belediye Meclisi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun süresi ve üye sayısının belirlenerek, belirlenen sayıda üye seçiminin yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih, 5674 sayılı yazısı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesine önerilmek üzere, Mursallı Mahallesi Subatan Yaylası Küme Evlerinin, Mursallı Subatan Yaylası Küme Evleri olarak, Günlüce Mahallesi Subatan Yaylası Küme Evlerinin, Günlüce Subatan Yaylası Küme Evleri olarak, Dolaylar Mahallesi Subatan Yaylası Küme Evlerinin, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri olarak, Çağlayan Mahallesi Subatan Yaylası Küme Evlerinin, Çağlayan Subatan Yaylası Küme Evleri olarak, Artıcak Mahallesi Subatan Yaylası Küme Evlerinin, Artıcak Subatan yaylası Küme Evleri olarak adlarının değiştirilmesi konusunun görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih, 5642 sayılı yazısı.

7244 sayılı Kanun hükmü gereğince; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesi konusunun görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.06.2020 tarih, 10924 sayılı yazısı.

Güneş Enerjisi ile su üretimi yapılan tesislerden yararlanacaklar için sulama suyu ücret tarifesinin belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.07.2020 tarihli yazısı.

Atatürk Mahallesi 409 ada, 247 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin UİP-29760,3 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde BSKM Proje Danışmanlık İnşaat Mühendislik Turizm Mobilya San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih, 11193 sayılı yazısı.

Atatürk Mahallesi 410 ada, 6,7,8 ve 11 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin UİP-29760,4 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde BSKM Proje Danışmanlık İnşaat Mühendislik Turizm Mobilya San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih, 11194 sayılı yazısı.

Türkönü Mahallesi içme ve kullanma suyu ihtiyacı için iki adet kuyu açılması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait 105 ada, 4 parsel numaralı 4.811,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın koordinat bilgileri belirtilen uç kısımlarında 25,00 m2 den toplam 50,00 m2 lik alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.06.2020 tarih, 8936 sayılı yazısı.

Bıçakçı Mahallesi 151 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan yol boşluğuna 5×3 m2 ebatlarında kesici ölçü kabin yeri kurulması amacıyla Gediz Elektrik A.Ş.’nin tahsis talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarih, 10236 sayılı yazısı.  

Bademli Mahallesi, 2609, 2610 ve 4501 parsel numaralı taşınmazların yol içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılmasının 5 Yıllık İmar Programının 2020 yılı içerisine alınması ve 2020 yılı performans programına eklenmesi konusunun görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarih, 10259 sayılı yazısı. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yazı ekinde belirtilen taşınmazların satılması konusunun görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih, 10872 sayılı yazısı.

Mülkiyeti belediyemize ait Emmioğlu mahallesi 605 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın, Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi’nin devreye alınması sonrası oluşacak bakiye atıkların transferinde kullanılmak üzere kurumlarına tahsisi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın talebinin görüşülmesi hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih 11195 sayılı yazısı.

Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet motosiklet hibe talebinin görüşülmesine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih 11159 sayılı yazısı.

18.10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Ödemiş Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönerge’nin görüşülmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih 11241 sayılı yazısı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.06.2020 tarih, 10092 sayılı yazısı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih, 10545 sayılı yazısı.

Haber : Cengiz Türkavcı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ