Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

TARIMIN FARKLI MODELİ

SEVAL KONURALP

SEVAL KONURALP

Tarımda farklı bir alan ve  farklı modeller göze çarpmaktadır.Hassas tarım, kontrol, elektronik, bilgisayar ve veri tabanı ile hesap bilgisini bir araya getirerek gelişmiş bir sistem yaklaşımı ortaya koymaktadır. Hassas tarım teknolojisinin bileşenleri; küresel konum belirleme sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, değişken oranlı girdi uygulama ve uzaktan algılamadır.

Hassas tarım, girdilerin etkin gerektiği miktarda kullanımıyla ekonomikliği sağlamayı ve bu yolla çevreye olan etkilerini azaltmayı öngörmektedir. Bu durum aynı zamanda ürün kalitesinde de tekdüzeliğin sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Hassas tarımın hedefleri arasında; gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin oluşturulması sayılabilir.

Tarımda yeni teknolojilerin yaygınlaşması, bilgi yoğun üretime doğru bir gidiş sağlayacaktır. Bu yolla, tarımla uğraşanların eğitim, gelir düzeyleri ve yaşam standartları yükseltilebilecektir. Çevre kirliliği ve çevre dünyasında hassas tarım, özellikle azaltılmış girdi uygulamalarına olanak vermesinden dolayı; çevreye saygılı ve sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleyen en önemli olgudur. Bu nedenle ülkemiz de dahil olmak üzere, duyarlı tüm ülkelerde hassas tarım konusundaki araştırma, yayın ve alt yapı çalışmalarının desteklenmesi önem taşımaktadır. Akıllı tarım uygulamaları kapsamında bu alanda gerçekleştirilecek birçok çalışma tarım ekosisteminin aktörlerini beklemektedir.

Tarım teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde günümüzde tarımsal üretim girdilerinin çevreye olan etkileri ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki çalışmalar gittikçe artmaktadır. Bu çalışmalar tarım arazilerinin fiziksel ve coğrafi değişkenlikleri, tekdüze olmayan toprak, ürün ve çevre faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesi karşısında artan bir yoğunluk göstermektedir.Hassas uygulamalı tarım teknolojilerindeki son uygulamalarla tahıl ürün monitörleri, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) sayesinde ürün verim haritalarının çıkarılması mümkün olmuştur. Gelişmiş ülkelerde değişken düzeyli uygulama teknolojilerinin tarımdaki kullanımları yaygınlaşırken; Türkiye’de uzaktan algılama yüksek maliyetli olmasına rağmen tarımda hızlı bir şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Son yıllarda kuraklığın ön plana çıktığı Türkiye’de mevcut suyun ekonomik olarak kullanılması hassas tarım teknolojilerinden faydalanmayı gerektirmektedir. Uygulanan projelerde bitki su tüketimi tespiti ve toprak nem seviyesinin takibi gibi işlemler için geliştirilen sensörlerden alınan anlık veriler internet ortamında takip edilebilmekte ve bu verilere göre sulama politikaları ortaya konulabilmektedir.

Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yaklaşık % 83’ünü küçük köylü işletmeleri karakterindeki 10 hektarın altındaki işletmeler oluşturduğu için, bu işletmelerde yeni teknoloji uygulayabilecek sermaye birikimi mümkün olmamaktadır. Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin girdi yönetimi konularında maliyeti yüksek bir üretim sistem olduğu, ancak tarım teknolojilerindeki gelişmelerle yakın zamanda kârlı olabilecek potansiyele sahip olduğu belirtilmektedir.

Hassas Tarımın Gelecekteki Önemi Nedir?

Hassas tarımın teknolojik gelişiminde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Oldukça çok ve kapsamlı bir veri elde etme süreci başlamış ve bu süreç sonunda verilerin analizi ile bu analiz sonuçlarına göre de işletmecilik kararlarının verilmesi noktasına gelinmiştir. Ancak hassas tarım uygulamalarının ekonomikliğine etkili olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Üzerinde üretim yapılan alanın büyüklüğü, üretim deseni ve hali hazırda işletmelerin mevcut sorunları başlıca sorunlarından bazılarıdır.

Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış

olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin

gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik

faktörlerini ön planda tutan bir evrim geçirmektedir. Tarımsal üretimde insan

gücünden hayvan gücüne ve daha sonra da traktör gücüne geçiş sürecinin devamı

olarak değerlendirilen ve hassas tarım (precisionfarming) olarak adlandırılan

teknolojiler de bu evrim süreciyle ortaya çıkmıştır. Hassas tarım, ekonomi ve çevre

koruma ilkelerini göz önünde tutarak; bilişim çağının gelişen teknolojilerinin tarımsal

üretimle bütünleştirilerek kullanılmasını ifade etmektedir.

Geleneksel tarımda toprak yönetimi, üretim ortamının yeknesak bir şekilde ele

alınıp işletilmesiyle yapılmaktadır. Üreticiler her ne kadar tarlalarının değişik

bölümlerinden farklı miktarlarda ürün aldıklarını veya farklı toprak bünyesine sahip

olduklarını bilseler de, bu bilgiyi üretime dönük olarak değerlendirememektedirler. Bu

nedenle geleneksel olarak, büyüklüğü ne olursa olsun bir bütün olarak ele alınan

tarlada yetiştirilen bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre ve ilaç gibi girdileri de hep aynı

miktarda uygulamaktadırlar. Bu yaklaşım arazideki bazı yerlerin fazla, bazı yerlerin

ise daha az girdi almasına neden olmaktadır. Hassas tarım, yetiştiricinin bilgi

teknolojilerini kullanarak arazisinde nasıl bir değişkenlik olduğunu doğru bir şekilde

tespit etmesi, anlaması ve arazinin alt bölümlerinde bu değişkenliğe uygun girdi

uygulamasıyla ortaya çıkan bir işletmecilik şeklidir.

Hassas tarım, girdi kullanımının azaltılması konusundaki baskılar altında,

geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla etkinliğin arttırılması sayesinde

kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı ve üretimden

kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Hassas tarım

teknikleri, toprak işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde

kullanılabilmektedir. Uygulamada toprak analizi, toprak işleme, ekim, gübreleme,

ilaçlama, ürün koşullarını izleme ve hasat işlemlerinin daha etkin bir şekilde yerine

getirilmesinde bu tekniklerden yararlanılabilmektedir.

Bu çalışmada çağımızın gelişen bilgi teknolojilerinin tarımsal üretimle

bütünleştirildiği hassas tarım ve bununla ilgili olan teknolojilerin tanıtılması ve

uygulama olanaklarının incelenmesi amaçlanmıştır.Hassas tarımın yaygınlaşması ile, bilgi yoğun üretim, eğitim, gelir düzeyleri ve yaşam standartlarının yükseltilmesi mümkündür. Bunların dışında çevre açısından hassas tarım, özellikle azaltılmış girdi uygulamalarına olanak vermesinden dolayı; çevreye saygılı ve sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleyen en önemli olgudur. Bu nedenle duyarlı tüm ülkelerde hassas tarım konusundaki araştırma, yayın ve alt yapı çalışmalarının desteklenmesi önem taşımaktadır. Değişik özellikte ve hassas uygulamalı tarım teknolojisini değişik düzeyde uygulayan işletmeler üzerinde çalışmalar yürütülerek yeni gelişmeler takip edilmelidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
VİTAMİN DEPOSU GREYFURT - 24 Kasım 2021
JERSEY İNEKLERİ - 23 Kasım 2021
- 16 Kasım 2021
- 12 Kasım 2021
VİTAMİN DEPOSU; NAR - 9 Kasım 2021
- 6 Kasım 2021
- 2 Kasım 2021
- 30 Ekim 2021
YULAF - 27 Ekim 2021
TERE - 23 Ekim 2021
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ