Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

ÖKK Tarım ve Hayvancılık Meclisi’nden 7255 Sayılı Kanunla İlgili Değerlendirme

Reklam

28.10.2020tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun04.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Hakkında Kanun, 4733 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, 4634 sayılı Şeker Kanunu,  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun,6831 sayılı Orman Kanunu,3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda çeşitli maddelerde değişiklikler yapıldı. Birçok sektörü ilgilendiren yeni kanunun getirdiği değişiklikler Ödemiş Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Meclisi’nin 12 Kasım tarihli toplantısında görüşüldü ve Meclis Başkanı Tekin Alpsoy tarafından aşağıdaki bilgiler paylaşıldı.
Şeker Kanunu Kapsamında Kontrol ve İncelemeyi Engelleyenlere Ceza Getirildi
4634 sayılıŞeker Kanununda denetim ve inceleme yetkisiyle ilgili düzenleme yapılmış olup yetkililer tarafından yapılacakkontrol ve incelemeyi engelleyenlere veya gerekli bilgileri vermeyenlere cezai müeyyideler uygulanması öngörülmüştür.

TÜTÜN MAMÜLÜ ÜRETEN FİRMALAR EN AZ % 30 ORANINDA YERLİ TÜTÜN KULLANACAK

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda çeşitli tanımlamalara (makaron, yaprak sigara kağıdı,sigara filtresi) eklemeler yapılmış, Tütün ve tütün mamulü üreten firmalara yurtiçinde üretimde kullandıkları tütünün en az %30’nun yerli tütün olması zorunluluğu getirilmiş ve bunu 2024 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştirmeleri düzenlenerek yapılan düzenlemeye uymayanlara uygulanacak cezai müeyyideler yasallaştırılmıştır. Ayrıca teknik düzenlemelere aykırı şekilde etil alkol bulunduran ve satanlara 20-100 bin TL idari para cezası uygulanacağına yer verilmiştir.

Merkez Av Komisyonu Kuruluyor.4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda 25 kişiden oluşacak Merkez Av Komisyonu’nun kuruluşu düzenlenirken yine bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı hayvanların bu kanun gereği görevliler veya avcılar tarafından avlanması ve yapılacak uygulamanın yönetmelikle düzenlenmesi  öngörülmüştür.

Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Alanında Önemli Değişiklikler .5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı hakkındaki kanunda yapılan değişikliklerle mutlak tarım arazilerinin korunması esas alınarak veraset ve intikallerde vergi ve harçlarda düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle veraset durumunda verasetin belli olmasından sonraki bir yıl içerisinde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki payların varislerdenbirine hak devri yapılması halinde harç ve vergilerden muafiyet tanınması sağlanmıştır. Mutlak tarım arazilerinde her türlü yapılaşmaya kısıtlama getirilerek izinsiz yapılaşmalara cezai müeyyide uygulanması ve yapılan yapıların valilik kararına istinaden masrafları yapanlarca karşılanmak üzere yıkılması ve arazini eski haline getirilmesi düzenlenmiştir. Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal,taksim ve vasıf değişikliği işlemleri bakanlık iznine bağlanmıştır.İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenen yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı kullanımına izin verilen yerler, verilen izin amacı dışında kullanılamayacak ve planlanamayacak, ancak yerleşim yeri gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla izin verilen yerler için yeniden izin alınması gerekmeyecek. Tarım arazilerinde projelendirilerek izin verilen yerler proje süresi sonunda (2 yıl sonunda) denetlenerek verilen izin amacına uygun olmayanlar bir ay içerisinde bakanlığa bildirilecek, yapılan denetim sonucu tespit edilen aykırılıklar beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili tapu dairesine yedi gün içerisinde bildirilecektir. Proje aykırılıkları giderilmeden tapudaki beyanlar hanesine yapılan kayıtlar kaldırılmayacaktır. Aykırılık durumunda valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara  1000 TL’den az olmamak üzere bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL ceza uygulanması ve projeye uygun hale getirmek üzere 2 ay süre verilmesi öngörülürken süre sonunda aykırı kullanım devam ederse valilikçe faaliyet durdurularak ilk ceza 3 kat olarak uygulanacaktır. İzinsiz bütün yapılar, arazi tarımsal üretime uygun hale gelecek şekilde bedeli daha sonra sorumlusundan tahsil edilmek üzere masrafları bakanlıkça karşılanarak bir ay içerisinde belediye veya il özel idareleri aracılığıyla yıktırılacaktır. Belediye veya il özel idaresince yıkılmayan yerler bakanlıkça yıktırılarak yıkım masrafları %100 fazlasıyla belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecektir. Bu bedelin ödenmemesi durumunda ilgili kurumların İller Bankasından aldıkları paylardan veya genel bütçe ve vergi gelirlerinden den aktarılan paylarından kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Aykırı fiilin büyük ova koruma alanlarında folması halinde sorumlulara uygulanan ceza 2 kat olarak uygulanacaktır.

HOBİ BAHÇELERİNİ YASAKLAYAN DEĞİŞİKLİK KANUNLAŞTI

Tarım arazilerinin tescili mümkün olmayan ( Hobi bahçesi olarak kullanımlar bu statüdedir) hisseler oluşturularak zilyetliğini gerçek ve tüzel kişilere devreden böylece arazinin tarımsal vasfını ve bütünlüğünü bozanlara 1- 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası ayrıca bu tüzel kişilere 50-250bin TL idari para cezası verilecektir.Yem Sektöründe Taklit Ürünler Piyasadan Toplattırılacak
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda yapılan değişiklikle taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulamayacağı ve piyasaya arz edilemeyeceği kanun metnine işlenmiştir. Yine aynı kanuna kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin piyasadan masrafları sorumlusunca karşılanmak üzere toplatılmasına ve mülkiyetinin imha edilmek üzere kamuya geçirilmesi hükmü eklenmiştir.Ayrıca bu ürünleri üretenlere, ithal edenlere, piyasaya arz edenlere 1-5 yıl arası hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilmesi kanunlaştırılmıştır. Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan özel ve tüzel kişilere bu ürünler masrafları kendilerince karşılanmak üzere piyasadan toplattırılır, tekrar piyasaya arz edilemeyecek ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında kullanılabilecek,değerlendirilebilecekürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilerek  üreten, ithal eden ve pazarlayanlara 50bin TL, piyasada izlenebilirliği sağlayamayan gıda ve yem işletmecisine 5bin TL’den aşağı olmayacakve 500 bin TL’yi geçmeyecek şekilde  fiilin işlendiği yıldan önceki yılın gayrisafi geliri üzerinden %1 oranında idari para cezası verilir, bir önceki yıl gelirine ulaşılamayanlara da ulaşılabilen en son gayrisafi geliri üzerinden hesaplanan tutar uygulanır. Üç yıl içerisinde suçun tekrarı halinde cezalar iki kat uygulanır, ayrıca üreten veya ithal eden gıda ve yem işletmecisine 1000gün ile 3000gün adli para cezası uygulanarak 5-10 yıl arası sektörden men cezası verilir. Fiili 3 yıl içerisine ikinci kez yapan, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda ve yem işletmecisine ise 200bin TL’den az olmamak 2 milyon TL’yi aşmamak üzere fiilin işlendiği yıldan önceki yılın gayrisafi geliri üzerinden %1 oranında idari para cezası verilir, bir önceki yıl gelirine ulaşılamayanlara da ulaşılabilen en son gayrisafi geliri üzerinden hesaplanan tutar uygulanır

ORMAN ALANLARINDA İZİNSİZ TESİS KUANLARA HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI

6831 sayılı Orman KanunundaOrman sayılmayan yerler tanımında yapılan değişiklikle tapulu orman arazisi dışındaki yerlerde doğal olarak yetişen ağaç ve çalılıklar orman vasfından çıkarılmıştır. Yine bozuk orman sahalarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izi verilebileceği belirtilmiş ancak saha tesliminden itibaren iki yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması hâlinde izin iptal edilir hükmü eklenmiştir. 116. Maddede belirtilen kesim kurallarına aykırı olarak kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin; beş metreküpe kadar olması hâlinde beş yüz Türk Lirası,  beş metreküpü aşan her bir metreküpü için ilave yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca yapılan değişiklikle, orman alanları içerisinde izinsiz taş, kömür,  toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesisi, odun dışı ürünleri mamul ya da yarı mamul olarak işleyen, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi tesisi kuranlara 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası ve 5000 gün adli para cezası uygulanması kanuna işlenmiştir.

SU ÜRÜNLERİNDE İÇİN TARIMA DAYALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULABİLİR

3621 sayılı Kıyı Kanununa su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek alanlar ve imar planına uygun olarak su ürünleri yetiştiriciliği konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulabilir ibaresi ve kroki eklenmiştir.
Ödemiş Kent Konseyi Tarım Ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Tekin Alpsoy Kanunu Değerlendirdi:
7255 sayılı kanunla Gıda, Tarım ve Orman alanında yapılan değişiklikleri değerlendiren Ödemiş Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Meclisi Başkanı Tekin Alpsoy, “Yapılan bu değişikliklere bakıldığında daha önce kanunen tanımlanmamış yeni suç unsurlarının kanunlaşması ve ilk defa suç işleyen gıda işletmeleri için sektör faaliyetinden süreli men cezası getirilmesi yenilik olarak görülmektedir. Bunun yanında son zamanlarda yaygın hale gelen Hobi bahçeleri konusu tarım arazilerinde tamamen yasaklanarak arazilerin amacı ışında kullanılması önlenmektedir. Yapılandeğişikliklerin sektörlerine göre ilgili vatandaşlarca incelenerek öğrenilmesi daha sonra oluşacak mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ