Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Bayındır Kaymakamlığından zeytin bahçeleriyle ilgili açıklama

Bayındır Kaymakamlığından zeytin bahçeleriyle ilgili açıklama
Reklam

Bayındır İlçe Kaymakamlığı zeytin bahçeleri ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Bayındır İlçemizin bir bölümünde tarımsal üretim; ağırlıklı olarak zeytine dayanmaktadır. Bayındır’daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık yüzde % 54’ünü zeytin bahçeleri teşkil etmekte olup, takribi 3.851.100 zeytin ağacı ile ilçemiz Türkiye’deki zeytin üretiminin önemli merkezlerinden biri konumundadır. Son dönemde Kaymakamlığımıza ulaşan bilgiler ve ilçemizde yaptığımız incelemeler kapsamında, zeytinlik arazilerde otlatılan hayvanların zeytin ağaçlarına zarar verdiği, dallarında ve sürgünlerinde hasara yol açtığı şeklinde yakınmalarla karşılaşılmaktadır. Kaymakamlığımız tarafından bu konuda yapılan araştırma çerçevesinde, üreticilerden alınan bilgilere göre şikayet konusu olan zeytin ağaçlarına zarar verilmesi hususunun ilçemizde üreticilerin ekonomik olarak kayba uğramasına yol açtığı anlaşılmaktadır.

3573 sayılı Zeytinliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 29’uncu maddesinde; “ Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır. Ancak çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade edilir.”   hükmü yer almaktadır. Kanun ve yönetmelikte yer alan hükme göre zeytinlik arazilerine hayvan sokulması ve bu alanlara en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaklanmış durumdadır.İlçemizde gerçekleştirilen güvenlik ve tarım sektörü toplantılarında üreticilerle yapılan görüşmelerde hasat sezonunda vuku bulan zeytin hırsızlığı olaylarıyla ilgili yakınmalar dile getirilmekte, Kaymakamlığımıza bu konuda çok sayıda şikayet ulaşmaktadır. Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kolluk Birimleri, Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarıyla yapılan görüşmelerde zeytin arazilerinde hasat sezonunda çok sayıda hırsızlık olayı meydana geldiği, bu olayların ancak bir kısmının şikayete konu olduğu, bu durumun zeytin üreticilerinin mağduriyetine neden olduğu anlaşılmaktadır. Zeytin üreticileri açısından bir diğer güncel sorun, rızasız ve hasat döneminden gerçekleştirilen başak toplama faaliyetidir. Başakçılık olarak ifade edilen aktivite, normal şartlar altında hem tarladaki tüm ürünün temizlenmesi ile üreticiye fayda sağlamakta hem de ürünün israfının önlenerek toplumun tüm kesimlerinin zeytinin bereketinden faydalanmasına vesile olmaktadır. Bununla beraber başakçılığın genel kabul görmüş sınırları zorlanarak henüz üreticileri tarafından hasadın devam ettiği dönem içinde ve ticarete konu olacak şekilde gerçekleştirilmesi kamu düzeni açısından çeşitli mahsurlar ortaya çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini  sağlamak devletin asli görev ve sorumluluklarındandır. Bu sebeple her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu da kamu idarelerine aittir. 5442 Sayılı il İdaresi Kanununun 32.maddesi (ç) fıkrasında ” İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir (*2022 güncel hesaplaması ile … TL). Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.…”hükümleri amirdir.Bu kapsamda 1.11.2022 tarihinde Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda da bütün katılımcılar tarafından konuyla ilgili kapsamlı olarak değerlendirmeler yapılmış ve sorunun çözüme kavuşturulması için önlem alınması talep edilmiştir.Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda zeytin hırsızlıklarının önlenerek üreticilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verilmiştir.

Zeytin hasadına gidecek vatandaşların hak sahipliklerini kanıtlamaya yarar ÇKS belgesi, çiftçi belgesi, tapu evrakı veyahut yazılı olarak belgelendirilemeyecek geleneksel nitelikli hak sahipleri içinse muhtarlarca verilecek matbu formun yanlarında bulundurulması ve kolluk kuvvetlerince istenmesi halinde ibraz etmeleri,

Hasat sezonunda zeytin alımı yapan her türlü işletme, fabrika, tesis ve kişilerin; alım yaptıkları yerlerde, alım işleminin kayıt altına alınması amacıyla kamera bulundurulması,

Alıcının satış yapan kişiden isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve ilgili Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi veya bağlı bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden verilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi talep ederek bu bilgileri tarih ve saat belirterek düzenli olarak kayıt altına alınması,

Alıcının, kayıt altına aldığı bilgileri ve kamera kayıtlarını kolluk tarafından talep edilmesi halinde ibraz etmesi,Kaymakamlıklar tarafından alım yapılan işletme, fabrika, tesis ve kişilerin alım faaliyetlerinin düzenli olarak denetlenmesi, bu amaçla Emniyet, Jandarma, Belediye, Tarım ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinden bir komisyon oluşturulması,

Kaymakamlıklar tarafından Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının görüşleri alınarak İlçe genelinde veya mahalleler esas alınarak başak toplama döneminin başlangıç tarihinin tespit edilmesi ve duyurulması, bu tarihten önce başak toplanılmasına izin verilmemesi sağlanacaktır.

3573 sayılı Zeytinliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 29’uncu maddesinde; “ Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır. Ancak çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade edilir.”   hükmü yer almaktadır. Buna istinaden zeytinlik alanlarda hayvan otlatmak yasaktır.

Belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında, açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal işlem yapılarak 5326 sayılı Kabahatler kanunu 32.maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre, Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri tarafından denetim gerçekleştirilecek ve sonucunda tespitler üzerine idari işlem yapılacaktır. Kaymakamlıklar tarafından ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, iş ve işlemler yakından takip edilecektir. Hasat döneminde bu kurallara uymayarak rızasız başakçılık yapanlar hakkında ayrıca adli makamlar nezdinde “Hırsızlık” suçundan; bu zeytinleri ilgili kurallara uymayarak satın alan kişiler hakkında ise “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçundan adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.  Bu karar yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir. “mesajı verildi.

Haber : Turgay  Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ